ემიტენტი

შპს „თეგეტა მოტორსი“

ფასიანი ქაღალდის სახეობა

კორპორაციული ობლიგაცია

გამოშვების საერთო მოცულობა

30,000,000 ლარი

ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება

1,000 ლარი

ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი

2019 წლის 30 აპრილი

ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N

GE2700603790

საპროცენტო განაკვეთი

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული 425 საბაზისო პუნქტი

სარგებლის გადახდა

კვარტალური

დაფარვის თარიღი

2022 წლის 30 აპრილი

განსაკუთრებული მახასიათებლები

არაუზრუნველყოფილი ვალდებულება